கலைஞர் தொலைக்காட்சி UPSC, TNPSC Group I தேர்வுகள் குறித்த ஆலோசனை நிகழ்ச்சியில் திரு. சரவணக்குமரன் I.R.S அவர்கள்