போட்டித்தேர்வுகள் பற்றிய சிறப்பு ஆலோசனை – கலைஞர் தொலைக்காட்சி