தமிழ் திராவிட இயக்க வரலாறு, சிறப்பு வகுப்பு- எழுத்தாளர் ஆர்.முத்துக்குமார்